Privacyverklaring

Privacyverklaring ADMINISTRATIEKANTOOR & BELASTING ADVIESBUREAU VAN DER BIJL B.V.

Deze Privacyverklaring betreft de omgang met persoonsgegevens door Administratiekantoor en Belastingadviesbureau Van der Bijl B.V. (hierna: Van der Bijl) als Verwerkingsverantwoordelijke.

 

Contactgegevens

Administratiekantoor en Belastingadviesbureau Van der Bijl B.V.

Kolenbranderstraat 20A, 2984 AT Ridderkerk

Postbus 4096, 2980 GB Ridderkerk

Telefoon: 0180 – 410522

Algemeen mailadres: info@admvanderbijl.com


Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming (hierna: FG) van Van der Bijl is Mr. Ing. Nico M. Keijser CDPO. Hij is te bereiken via fg@admvanderbijl.com of per post op het bovenstaande postadres. Stuurt u de brief dan t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming. De FG is gebonden aan geheimhouding.

 

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Van der Bijl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om de dienstverlening zoals met u is overeengekomen voor u te verrichten;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen ten behoeve van de dienstverlening aan u of voor onszelf.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van der Bijl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Persoonsgegevens worden meest door uzelf aan ons verstrekt. Voor zover wij persoonsgegevens over u verkrijgen door het raadplegen van openbare registers informeren wij u daarover in onze verslaglegging en/of rapportages.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam- en adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer(s)
 • BSN nummer(s)
 • KvK-gegevens
 • Gegevens over personen of organisaties waarmee u contact onderhoudt, en die relevant zijn voor uw belastingaangifte
 • Persoonsgegevens van derden die zijn ingesloten in de door u aangeleverde (financiële) documenten en administratie

Voor een correcte dienstverlening is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan Van der Bijl te verstrekken.

 

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Van der Bijl werkt niet op basis van geautomatiseerde besluitvorming en werkt niet met profilering.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van der Bijl bewaart de gegevens in uw dossier onbeperkt. Het is onze ervaring dat wij onze dienstverlening goed (beter) kunnen uitvoeren wanneer wij ook gegevens van lang geleden beschikbaar hebben. Vanzelfsprekend kunt u verzoeken om delen van uw dossier te laten verwijderen.

Persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen in het kader van aan u verstrekte informatie over onze dienstverlening, zonder dat er een opdrachtrelatie is of is ontstaan, bewaren wij maximaal 12 maanden, of korter als duidelijk is dat geen opdrachtrelatie zal ontstaan.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Van der Bijl deelt uw persoonsgegevens met derden voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening. Denkt u daarbij aan instanties als de Belastingdienst, banken, notarissen, pensioenfondsen of verzekeringsmaatschappijen. 

Van der Bijl deelt gegevens met derden voor zover dat verplicht is op grond van de wet, zoals bijvoorbeeld de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

 

Van der Bijl gebruikt Verwerkers met wie wij een Verwerkersovereenkomst sluiten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Van der Bijl gebruikt op haar website alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van der Bijl. 

Het uitoefenen van uw rechten kan gevolgen hebben voor onze dienstverlening aan u.

U heeft het recht om de gegevens die door u aan ons zijn verstrekt over te dragen. Daartoe dient u bij ons een verzoek in om uw persoonsgegevens in een computerbestand aan u, of aan een ander binnen een door u genoemde organisatie, te sturen.

 

Voor enig verzoek in relatie tot uw persoonsgegevens of uw gehele dossier, vult u een door Van der Bijl aangeleverd document in.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, zullen wij uw identiteit controleren voordat wij op een verzoek kunnen ingaan. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, op uw verzoek. Wanneer wij (deels) niet aan uw verzoek kunnen voldoen dan motiveren wij dat. Uw rechten kunnen worden beperkt op basis van in de AVG of andere wetgeving vastgelegde gronden. Zo bewaart Van der Bijl uw dossier altijd minimaal tot 7 jaar na afwikkeling van het betreffende belasting- of boekjaar, op grond van haar eigen dossierplicht.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van der Bijl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Vragen of klachten

Heeft u vragen over privacy of de omgang met persoonsgegevens door Van der Bijl, dan kunt u die altijd stellen aan onze FG.

U kunt ook altijd contact opnemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

Wijzigingen

Van der Bijl kan deze privacyverklaring wijzigen. De actuele versie is altijd beschikbaar via de website. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Ridderkerk, 2 maart 2024

Vrijblijvend Contact

Naam(Vereist)
Waar in bent u geïnteresseerd?(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.