Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring betreft de omgang met persoonsgegevens door Administratiekantoor en Belastingadviesbureau Van der Bijl B.V. (hierna: Van der Bijl) als Verwerkingsverantwoordelijke.

Contactgegevens

Administratiekantoor en Belastingadviesbureau Van der Bijl B.V.

Kolenbranderstraat 20A, 2984 AT Ridderkerk

Postbus 4096, 2980 GB Ridderkerk

Telefoon: 0180 – 410522

Algemeen mailadres: info@admvanderbijl.com

Functionaris Gegevensbescherming

De Functionaris Gegevensbescherming (hierna: FG) van Van der Bijl is Mr. Ing. Nico M. Keijser CDPO. Hij is te bereiken via fg@admvanderbijl.com of per post op het bovenstaande postadres. Stuurt u de brief dan t.a.v. de Functionaris Gegevensbescherming. De FG is gebonden aan geheimhouding.

Waarom wij persoonsgegevens verwerken

Van der Bijl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • om de dienstverlening zoals met u is overeengekomen voor u te verrichten;
 • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen ten behoeve van de dienstverlening aan u of voor onszelf.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Van der Bijl verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten. Persoonsgegevens worden meest door uzelf aan ons verstrekt. Voor zover wij persoonsgegevens over u verkrijgen door het raadplegen van openbare registers informeren wij u daarover in onze verslaglegging en/of rapportages.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Naam- en adresgegevens
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer(s)
 • BSN nummer(s)
 • KvK
 • Gegevens over personen of organisaties waarmee u contact onderhoud en die relevant zijn voor uw belastingaangifte
 • Persoonsgegevens van derden die zijn ingesloten in de door u aangeleverde (financiële) documenten en administratie

Voor een correcte dienstverlening is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan Van der Bijl te verstrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Van der Bijl werkt niet op basis van geautomatiseerde besluitvorming en werkt niet met profilering.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Van der Bijl bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om die doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verwerkt. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Voor persoonsgegevens die wij op basis van een opdrachtrelatie verwerken ten behoeve van het voeren van de financiële administratie en daaraan gerelateerde werkzaamheden, het opstellen van jaarrekeningen of het doen van belastingaangiften, geldt dat wij na beëindiging van deze opdrachtrelatie de persoonsgegevens die wij in het kader van onze wettelijke bewaarplicht nog nodig hebben (o.a. uw persoonsgegevens zoals opgenomen in onze debiteurenadministratie) zeven jaar bewaren.
 • Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de met u afgesproken dienstverlening bewaren wij gedurende zeven jaar, om in het kader van toetsingen vanuit beroepsorganisaties of bij mogelijke klachten te kunnen verantwoorden hoe wij de door u aan ons verstrekte opdrachten hebben uitgevoerd en om u desgewenst ook na het beëindigen van de opdrachtrelatie nog behulpzaam te kunnen zijn, wanneer u vragen krijgt van bijvoorbeeld de Belastingdienst die betrekking hebben op de periode waarin u een opdrachtrelatie met ons had.
 • Persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen in het kader van aan u verstrekte informatie over onze dienstverlening, zonder dat er een opdrachtrelatie is of is ontstaan, bewaren wij maximaal 12 maanden, of korter als duidelijk is dat geen opdrachtrelatie zal ontstaan.

Delen van persoonsgegevens met derden

Van der Bijl deelt uw persoonsgegevens met derden voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de met u overeengekomen dienstverlening. Denkt u daarbij aan instanties als de Belastingdienst, banken, notarissen,  pensioenfondsen of verzekeringsmaatschappijen.

Van der Bijl gebruikt Verwerkers met wie wij een Verwerkersovereenkomst sluiten, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Voor een volledig overzicht van al onze cookies, inclusief hun doeleinden en duur, kunt u onze cookiebeleid pagina raadplegen. Hier vindt u gedetailleerde informatie over ons cookiebeleid.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van der Bijl. U heeft het recht om de gegevens die door u aan ons zijn verstrekt over te dragen. Daartoe dient u bij ons een verzoek in om uw persoonsgegevens in een computerbestand aan u, of aan een ander binnen een door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdragen van uw persoonsgegevens of het intrekken van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen aan Van der Bijl via het bovenstaande postadres of mailadres.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, zullen wij uw identiteit controleren voordat wij op een verzoek kunnen ingaan. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, op uw verzoek. Wanneer wij (deels) niet aan uw verzoek kunnen voldoen dan motiveren wij dat. Uw rechten kunnen worden beperkt op basis van in de AVG vastgestelde gronden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Van der Bijl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar-making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vragen of klachten

Heeft u vragen over privacy of de omgang met persoonsgegevens door Van der Bijl, dan kunt u die altijd stellen aan onze FG.

U kunt ook altijd contact opnemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen

Van der Bijl kan deze privacyverklaring wijzigen. De actuele versie is altijd beschikbaar via de website. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Ridderkerk, 11 maart 2020

Vrijblijvend Contact

Naam(Vereist)
Waar in bent u geïnteresseerd?(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.